Bejelentkezés

Támogass minket!

Szavazás

Milyen gyakran kerékpározol?
naponta
69%
hétköznapokon
5%
hétvégeken
9%
ritkán
12%
nem kerékpározok
4%
Összes szavazat: 91

Bihar-hg. időjárása

Alapszbály

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény felhatalmazása alapján, a Csabai Bihargók Turista Egyesület – 2016. március 20-i Közgyűlésén elfogadott -

ALAPSZABÁLYA

Általános rendelkezések

1.§(1) Az egyesület neve: Csabai Bihargók Turista Egyesület (a továbbiakban: Egyesület).
Az egyesület rövid neve: CSBTE.
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
Honlapjának címe: www.csabaibihargok.hu
(2) Az egyesület jelvénye: Csabai Bihargók felirat hegycsúcsokkal a mellékelt ábra szerinti elhelyezésben. A Csabai szó Arial félkövér, dőlt betűtípussal piros színben, a Bihargók szó Comic Sans MS, félkövér betűtípussal zöld színben, kétszer akkora méretben, mint a Csabai szó. A hegycsúcsok fekete színűek. Az Egyesület jelvényének színe megváltoztatható, ha azt a háttér indokolttá teszi.

(3)Az Egyesület vezető tisztviselői:
                    Varga Sándor József elnök, lakcím: 5600 Békéscsaba Kazinczy ltp.11/A 4/11.
                    Magyar Róbert alelnök, lakcím: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 9.
                    Pap Attila titkár, lakcím: 5624 Doboz, Jókai u. 14.

Jelenlegi megbízatásukat 2017. november 8-ig látják el.

(4) Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező jogi személy, közhasznú szervezet. Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület céljai, tevékenysége és közhasznúsági funkciója

2.§Az Egyesület kiemelt működési célja:
A Bihar-hegység természeti értékeinek, látványosságainak bemutatása mindenki számára.
Az Egyesület e célok megvalósítása érdekében:
- nyílt (gyalogos és kerékpáros) túrákat szervez, amelyeken bárki részt vehet
- Czárán Gyula (a bihari turizmus úttörője) életének és munkásságának megismertetése előadások és emléktúra formájában
- saját Internetes oldalán információkat helyez el a Bihar hegységről, Czárán Gyula életéről és munkásságáról
- a természet megismertetése, megszerettetése és védelme
- a túrák során keletkezett tapasztalatait bárkivel megosztja
- más belföldi és külföldi egyesületekkel kapcsolatot létesít, amelyeknek céljai és tevékenységei hasonlóak
- az Erdélyi Szigethegység és a Kárpátok hegyvonulatába, medencéjébe tartozó természeti értékek megismerése és megismertetése
- természetjáró túrákat, kerékpár- és vízitúrákat szervez
- népszerűsíti a természetjárást, túrázást, kerékpározást, vízitúrázást
- olyan rendezvényeken vesz részt, vagy olyan rendezvényeket szervez, ahol a felsoroltakat népszerűsítheti

Az egyesület céljai elérése érdekében és megvalósítása során az alábbi közfeladatokat végzi:

  • Sport, az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése
    2004. évi I. tv. a sportról, 49.§ c)-e),
    19/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati rendelete a sportról 10. § (1)
  • Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem; A Természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
    1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1)

Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

3.§(1) Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki
- nyilatkozik a belépési szándékáról,
- elfogadja az egyesület céljait, valamint
- az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja.
(2) Az Egyesület tagja
1. rendes tag,
2. pártoló tag,
3. tiszteletbeli tag lehet.
(3) A rendes tag a 4.§-ban meghatározott jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A pártoló tag jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelességeivel, kivéve, hogy szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségbe nem választható, és nem köteles Közgyűlésen részt venni. A tiszteletbeli tag jogai és kötelességei megegyeznek a pártoló tag jogaival és kötelességeivel, kivéve, hogy tagdíjat nem kell fizetnie.
(4) Minden új tag elsőként pártoló tag lehet (kivéve a tiszteletbeli tagot), majd később kérheti rendes taggá való nyilvánítását, amelyről az Egyesület Közgyűlése dönt. A tiszteletbeli tagokat az Egyesület Közgyűlése választja.
(5) A rendes tag kérheti pártoló taggá való nyilvánítását, amelyet az Egyesület Közgyűlése hagy jóvá.
(6) A tagsági viszony megszűnik:
- a tag kilépésével,
- a tag halálával,
- a tagsági viszony egyesület általi felmondásával,
- a tag kizárásával
(7) A kilépésről írásban kell nyilatkozni, az erről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni. A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg.
(8) A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell halála esetén.
(9) A tagsági viszony az egyesület általi felmondással megszűnik, és a tagot a tagnyilvántartásból törölni kell tagdíjhátralék miatt, ha az elnökség azt megelőzően kétszer, írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal.
(10) A tagsági viszony megszűnik és a tagot a nyilvántartásból törölni kell a tag kizárása esetén. Az Egyesület céljainak elérését veszélyeztető vagy az Egyesület Alapszabályát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – az Elnökség, vagy a tagok 20%-nak kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytat le. A kizárási eljárás indításáról az érintett tagot írásban értesíteni kell, az indok(ok) feltüntetésével.
Az eljárás során az érintett tagnak biztosítani kell, hogy álláspontját a közgyűlés előtt ismertethesse.
A kizárásról a közgyűlés dönt. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
(11) A belépési kérelem elfogadásáról és a tagsági viszony megszűnéséről az Elnökség hoz határozatot..
(12)  A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a Közgyűlés dönt. A befizetés határideje: minden év március 1-je, kivéve az új tagokat, akik a belépéskor fizetnek.

A tagok főbb jogai és kötelezettségei

4.§(1) Az Egyesület tagjainak jogai:
- részt vehet az Egyesület rendezvényein
- jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait
- a közgyűlésen részt vehet
- a közgyűlésen szavazhat
- ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – az Egyesület bármely tisztségére megválasztható
- javaslatot tehet a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára
- a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet
(2) Az Egyesület tagjainak kötelessége:
- az Egyesület Alapszabályának-, közgyűlési és elnökségi határozatainak betartása
- a szervezeti életben való aktív részvétel
- a Közgyűléseken való részvétel
- tisztségbe történt megválasztása esetén az ebből eredő feladatok legjobb képességei szerinti ellátása
- a tagsági díj rendszeres fizetése
- elektronikus elérhetőség naprakész megadása az egyesület felé.

Az Egyesület szervezete és működése

5.§ (1) Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés
(2) A Közgyűlés az egyesületi tagok összességéből áll. Az Elnökség évente legalább egy alkalommal összehívja a Közgyűlést. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés időpontját, helyszínét és a napirendi pontokat. A meghívót postai vagy elektronikus úton a közgyűlés napja előtt legalább 15 nappal kell kézbesíteni. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a taggyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek. Akkor is köteles az Elnök a Közgyűlést összehívni 8 napon belül, ha a tagok 1/3-a a cél megjelölésével kéri. A Közgyűlés vezetésére az Elnök jogosult. A Közgyűlésen bárki részt vehet, de szavazati joggal csak a rendes tagok rendelkeznek.
(3) A Közgyűlésnek kizárólagos hatásköre van az alábbiakról:
- döntés az alapszabály elfogadásáról
- döntés az alapszabály módosításáról
- döntés az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének, vagy szétválásának elhatározásáról
- az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása
-döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról
- döntés az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadásáról
- az egyesület éves költségvetésének elfogadása.
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt
- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
- a végelszámoló kijelölése
- tagsági díj összegének meghatározása.
(4) A közgyűlést össze kell hívni:
- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került
- az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri
(5) a közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel, vagy amelyet a közgyűlés egyhangú szavazással vesz napirendre.
6.§(1) Az ügyvezetés megnevezése Elnökség. Az Elnökség 3 főből áll, melynek tagjai csak az Egyesület rendes tagjai lehetnek, amennyiben törvényben előírt feltételeknek megfelelnek, és nem esnek kizáró ok alá.
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja és megbízását 2 évre kapja.
(2) Az elnökségi ülést félévente legalább egy alkalommal az Elnök hívja össze és vezeti. A meghívónak tartalmaznia kell az Elnökségi ülés időpontját, helyszínét és a napirendi pontokat. A meghívót postai vagy elektronikus úton az elnökségi ülés napja előtt 8 nappal kell kézbesíteni. Akkor is köteles az Elnök az elnökségi ülést összehívni 8 napon belül, ha az Elnökség valamelyik tagja a cél megjelölésével kéri. Az Elnökség ülésén bárki részt vehet, de szavazati joggal csak az Elnökség tagjai rendelkeznek. Össze kell hívni az Elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik.
(3) Az Elnökség összetétele:
- a közgyűlés által választott elnök,
- a közgyűlés által választott alelnök
- a közgyűlés által választott titkár
(4) Az Elnök akadályoztatása estén az Alelnök képviseli az Egyesületet.
(5) Az Elnökség szervezi, irányítja a szervezet munkáját. Elkészíti az éves beszámolót, amelyet a közgyűlésnek jóvá kell hagyni. Munkájáról a Közgyűlést rendszeresen tájékoztatja, és a jelentősebb kérdésekben köteles az állásfoglalását kikérni.
(6) A vezetőségegyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes jellegű munkabizottságokat hozhat létre.
(7) Az elnökségi tagság megszűnése
- a tisztségről való lemondással. A kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni és a jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni.
- visszahívással,
- a határozott idő lejártával,
- az egyesületből való kilépéssel,
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
- a vezető tisztségviselő cselekvőlépességének a tevékenység ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával,
-  a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

(8) Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe.
(9) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(10) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(11) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(12) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől

6/A.§ (1) A Közgyűlés, az Elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(3) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja aza személy, aki
a) az Elnökség tagja,
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(4) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
(5)
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvényszerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
7. §(1). Az Egyesület ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság, a Közgyűlés által 2 évre választott három főből álló testület. A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályozást az Alapszabály 6/A.§. (1)-(4) bekezdése tartalmazza
(2) A Felügyelő Bizottság fő feladata az Egyesület jogszerű működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.
(3) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület tagjaitól és pénztárosától tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(4) A Felügyelő Bizottság összehívását évente egyszer az Elnök kezdeményezi az előző évi beszámolót tárgyaló közgyűlést megelőző időpontra. Ezen túl az Felügyelő Bizottságnak össze kell ülnie 15 napon belül, ha bármelyik tagja írásban kezdeményezi, az okok megjelölésével.
(5) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
(6) A Felügyelő Bizottság köteles az elnökséget, illetve szükség esetén a közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése, vagy következményeinek elhárítás, illetve enyhítése az elnökség, vagy a közgyűlés döntését teszi szükségessé. Ha a Felügyelő Bizottság indítványára, a megtételétől számított 30 napon belül az elnökség vagy a közgyűlés összehívására nem került sor, az érintett szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.  Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
8. §(1) Az Egyesület elnöke képviseli az Egyesületet, a testületi szervek ülései között gondoskodik a határozat végrehajtásáról. Szervezi és intézi az Egyesület ügyeit, gondoskodik a vezetőségi és közgyűlési ülések rendszeres megtartásáról, a szervezet feladatainak elvégzéséről.
(2) Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja.
(3) Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az Egyesület érdekeivel összhangban.

Az Egyesület szerveinek működése és a határozathozatal

9. § (1) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van. Határozatképtelen Közgyűlés esetén a közgyűlést 15 napon belül ugyanazon napirendi pontokra ismét összehívják, az újonnan tartott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha a tagok tájékoztatása távolmaradásuk következményéről a meghívóban megtörtént.  A nem ugyanazon a napon megismételt ülésre újabb meghívót kell valamennyi tagnak küldeni.
(2) A közgyűlés levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, szavazatszámláló és jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot választ.
(3) Az Elnökség határozathozatalához legalább 2 fő jelenlétére van szükség.
(4) A Felügyelő Bizottság határozathozatalához legalább 2 fő jelenlétére van szükség.
(5) A Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság a határozatokat a jelenlévők egyszerű szótöbbségével és általában nyílt szavazással hozzák. Két tag jelenléte esetén a döntéshozatalhoz egyhangú szavazatuk szükséges.
(6) A jelenlévő tagok háromnegyedének szavazata szükséges
- az alapszabály módosításához
(7) A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges
-  az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez.

Az összes szavazásra jogosult tag több mint felének szavazata szükséges
-  az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, vagy szétválásának elhatározásához.
- az elnökség valamely tagjának visszahívásához. Erről a tagok legalább 10%-ának indítványára határozhat, ha az elnökség tagja az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat. Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni.
(8) Titkos szavazás szükséges, amennyiben bármely tag kérésére a jelen lévő tagok többsége megszavazza.
(9) A döntésre jogosult szervek határozatairól az Egyesület nyilvántartást vezet, melyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges személye is.
(10) Személyi kérdésekben a döntést hozó szerv jelölőbizottság felállítását igényelheti.
(11) Az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, közgyűlés esetén a levezető elnök és a közgyűlés két erre kijelölt tagja írja alá.
(12) Az egyesület Közgyűlése vagy Elnöksége döntéseit határozatba foglalja. A határozatokat a Határozatok Tárában kell nyilvántartani, vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni. A határozatok kihirdetése az Egyesület tagjainak történő elektronikus levélben való megküldésével történik.
(13) A jegyzőkönyvnek - ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba - tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét.

Az Egyesület gazdálkodása

10.§ (1) Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból és tevékenységéből képződik.
(2) Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
(3) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől- a normatív támogatás kivételével –csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással járó elszámolási feltételeket és a támogatás módját. A felajánlások elfogadásához az Elnökség határozata szükséges. A támogató(k), vagy hozzátartozóik az Alapszabályban leírt bárki által igénybe vehető szolgáltatások, vagy az Egyesületi tagsági jogviszonyból adódó juttatások kivételével más juttatásban nem részesülhet(nek). A támogatás nagyságát és feltételeit a nyomtatott sajtóban vagy az Interneten nyilvánosságra kell hozni. A támogatással kapcsolatos juttatásokról, feltételekről bárki információt kaphat.
(4) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(5) Az Egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el.
(6) Az Egyesület tisztségviselői a feladataikat ingyen, díjazása nélkül látják el, indokolt készpénzkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
(7) Gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni, vagy a munkát megbízásos jogviszonyban is el lehet végeztetni. Az alkalmazás felől az Elnökség dönt.
(8) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.

Beszámolási és nyilvánossággal kapcsolatos szabályok

11.§(1) Az Egyesület éves beszámolóját a Közgyűlés hagyja jóvá, egyszerű többséggel. Az Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.
(2) Az éves (számviteli) beszámoló részei:

·         mérleg;
·         eredménykimutatás;
·         közhasznúsági melléklet;
·         kiegészítő melléklet;

(3) Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt az Egyesület honlapján, másrészt a jogszabályokban előírt módon (közzétételi kötelezettség).
(4) Az Egyesület a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig köteles letétbe helyezni, és közzétenni az Egyesület honlapján. A saját honlapon közzétett adatok folyamatosmegtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani kell.
(5) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkező iratok nyilvánosak. Az iratokba betekintést az elnök, írásbeli kérésre, 8 napon belül biztosítja.

Az Egyesület megszűnik

12.§(1) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
- határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
- megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
- az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet  a nyilvántartásból törli.
(2) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(3) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.

Aláírási jog

13.§ Az Egyesület dokumentumait és egyéb iratait, határozatait az Elnök írja alá, akadályoztatása esetén az Alelnök jogosult azokat aláírni. A bankszámla feletti rendelkezéshez az Elnök és az Alelnök együttes aláírására van szükség.

Záró rendelkezések

14.§ (1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
(2) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, képviselőjelölteket nem indít, és nem támogat, tevékenységét pártoktól függetlenül fejti ki.
(3) Az Egyesület beszámolóiról, működésével kapcsolatos iratokról saját költségére bárki másolatot készíthet.
(4) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásairól bárki információkat kaphat.
(5) Az Egyesület részére beküldött dokumentumok, élménybeszámolók, fényképek stb. tulajdonosa kijelenti, hogy azok kizárólagos tulajdonát képezik és elfogadja, hogy azokat az Egyesület szabadon felhasználja.
(6) A tagok kijelentik, hogy Egyesületi eseményen róluk készített felvételeket az Egyesület szabadon felhasználja.
(7) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

Kelt: Békéscsaba, 2016.03.20-án.

 

 

…………………………

 

 

Varga Sándor József

 

 

elnök

 

 

Záradék: Elfogadva Békéscsabán, 2016. március 20-án, a Csabai Bihargók Turista Egyesület közgyűlésén. Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

CsatolmányMéret
Alapszabály_20160320.pdf374.51 kB

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.

Aktuális túráink

kerékpárom.jpg
2024, július 13. szombat - 2024, július 21. vasárnap
Túravezető: Bíró Péter
Lazurifarcu.jpg
2024, július 13. szombat
Túravezető: Varga Sándor
Radnai 2012 372
2024, augusztus 17. szombat - 2024, augusztus 20. kedd
Túravezető: zsoooc

Közösségi oldalak

Támogatóink

Tartalommegosztás

Tartalomátvétel